تبلیغات
علوم آزمایشگاهی برتر | rahazma

علوم آزمایشگاهی برتر | rahazma
آزمایشات تخصصی علوم آزمایشگاهی | دانلود Ebook های تخصصی پزشکی | تصاویری از لام ها
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما مطالب سایت در چه حدی هستند


صفحات جانبی
لینک های مفید

مدارک مورد پذیریش برای کنکور کارشناسی ارشد هر رشته :

 

جهت دریافت فایل پی دی اف مطلب کلیک فرمایید

جدول شماره 1- رشته ها و مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 

كد رشته امتحانی

عنوان رشته امتحانی دوره كارشناسی ارشد

مدارك  تحصیلی مورد  پذیرش

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

101

اپیدمیولوژی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی انگل شناسی – اداره امور بیمارستانها  – و دكترای حرفه ای
گروه پزشكی *

مبانی اپیدمیولوژی (5/2) مقدمات آمار زیستی (2) اصطلاحات پزشكی (5/1) اپیدمیولوژی بیماریها (5/2)  بهداشت عمومی (2) زبان عمومی (2)

102

آموزش بهداشت

كارشناسی بهداشت عمومی – علوم اجتماعی – روانشناسی – علوم تربیتی – پرستاری – مامائی- بهداشت محیط –

بهداشت حرفه ای – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

زیست شناسی عمومی (1) روانشناسی (2) بهداشت عمومی (3) جامعه شناسی (2) زبان عمومی  (2)

103

آمار زیستی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی -كارشناسی آمار- ریاضی –  علوم كامپیوتری و دكتری حرفه ای گروه پزشكی *

آمار و احتمالات ریاضی (2) روشهای آماری ( شامل برآورد و آزمون – تحلیل واریانس - رگرسیون و 
نمونه گیری)  (5) بهداشت عمومی (1)زبان عمومی (2)

104

انگل شناسی

كارشناسی انگل شناسی – حشره شناسی پزشكی  ایمنی شناسی پزشكی - میكروب شناسی – علوم آزمایشگاهی- 
زیست شناسی ( با گرایش جانوری - عمومی - سلولی و مولكولی و میكروبیولوژی)- علوم آزمایشگاهی  دامپزشكی

كرم شناسی (5/1) تك یاخته شناسی(5/1)

حشره شناسی (5/0)  ایمنی شناسی (1)بیوشیمی (1)قارچ شناسی (5/0)میكروب شناسی (5/0) زیست شناسی (5/0) زبان عمومی  (3)

105

ایمنی شناسی

كارشناسی باكتری شناسی – ایمنی شناسی – بیوشیمی-زیست شناسی (با گرایش جانوری- سلولی و ملكولی – میكروبیولوژی- عمومی ویا ژنتیك)- میكروب شناسی –  علوم آزمایشگاهی- فیزیولوژی - انگل شناسی پزشكی – ویروس شناسی

ایمنی شناسی عمومی(3)بیوشیمی (2)میكروب شناسی (1)  زیست شناسی سلولی و مولكولی (2) زبان عمومی (2)

106

بینائی سنجی

كارشناسی بینائی سنجی

 

اپتیك هندسی و فیزیكی (2)  فیزیولوژی اپتیكس (3)  اپتومتری كودكان(3) اپتومتری پیشرفته (3)  دید دو 
چشمی (3)  عدسی های تماسی (3) زبان عمومی ( 2)

107

بیوشیمی بالینی

كارشناسی بیوشیمی- ویروس شناسی – ایمنی شناسی پزشكی- شیمی- علوم آزمایشگاهی-  علوم تغذیه – داروسازی -   زیست شناسی  ( كلیه گرایشها ) - علوم داروئی – علوم و صنایع غذائی – علوم آزمایشگاهی دامپزشكی

بیوشیمی(4) شیمی آلی و عمومی(2)زیست شناسی (2) زبان عمومی (2)

108

بهداشت حرفه ای

كارشناسی بهداشت حرفه ای –- بهداشت محیط - ایمنی صنعتی- مهندسی (صنایع , مكانیك و شیمی) –  فیزیك –  شیمی

فیزیك (1) بهداشت حرفه ای (3) شیمی (1) ریاضی (1) فیزیولوژی (1)  آناتومی(1) زبان عمومی (2)

109

پرستاری

كارشناسی پرستاری – پرستار ماما

پرستاری داخلی و جراحی (4)پرستاری كودكان (2) روان پرستاری (2) پرستاری بهداشت و جامعه (2) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (2)  زبان عمومی (2)

110

حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

كارشناسی بهداشت محیط – علوم آزمایشگاهی - انگل شناسی  پزشكی - حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین – زیست شناسی (كلیه گرایشها)- دفع آفات كشاورزی – گیاه پزشكی – حفاظت گیاهان – بهداشت عمومی

حشره شناسی عمومی (4) زیست شناسی عمومی(2) بهداشت عمومی (2) شیمی(2) زبان عمومی (2)

111

روانشناسی بالینی

كارشناسی كلیه رشته های روانشناسی- مشاوره و راهنمایی

آمار و روشهای تحقیق (2) روانشناسی بالینی(4)روانشناسی عمومی (2) روانپزشكی

عمومی و فرهنگی(2) روانشناسی رشد ( 2) زبان عمومی (2)

112

 

رفاه اجتماعی

كارشناسی كلیه رشته ها

نظریه های جامعه شناسی ( 3) آمار و روش تحقیق (3دروس تخصصی (سازمان و مدیریت - اقتصاد خرد و كلان - تامین و رفاه اجتماعی - روانشناسی

اجتماعی) (2)زبان عمومی (3)

113

ژنتیك انسانی

كارشناسی زیست شناسی (كلیه گرایشها)-  ویروس شناسی – انگل شناسی پزشكی - ژنتیك – بیوشیمی – ایمنی شناسی – میكروبشناسی- تغذیه – علوم آزمایشگاهی – مامائی- دكترای حرفه أی گروه پزشكی * و دكترای حرفه أی علوم آزمایشگاهی

ژنتیك ( پایه و ملكولی – انسانی – پزشكی )(4) زیست شناسی (  (سلولی و  ملكولی ) (2 ) بیوشیمی (2) زبان عمومی (2)

114

شنوائی شناسی

كارشناسی شنوایی شناسی

 

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل (2) تشخیص افتراقی (3) اصول توانبخشی ناشنوایان – سمعك و تجویز آن (2) شنوایی شناسی اطفال(1)زبان عمومی (3)

115

علوم تشریحی

كارشناسی علوم تشریحی – بافت شناسی – زیست شناسی -  ( كلیه گرایشها) – فیزیوتراپی – ارتوپدی فنی - كاردرمانی - گفتاردرمانی – رادیولوژی – شنوایی شناسی  - پرستاری  - مامایی و  بینایی سنجی

تشریح عمومی(4)بافت شناسی (2) زیست شناسی سلولی(2) جنین شناسی (4)

زبان عمومی  (2)

116

علوم تغذیه

 

كارشناسی علوم و صنایع غذایی  –علوم تغذیه – زیست شناسی (جانوری - عمومی – سلولی مولكولی – شیلات و آبزیان )- پرستاری – مامایی – بهداشت عمومی –فیزیولوژی – علوم آزمایشگاهی -  بیوشیمی- میكروب شناسی و رژیم شناسی

تغذیه اساسی و تغذیه كاربردی (4) بیوشیمی(2) فیزیولوژی(2)  زبان عمومی ( 2)

117

علوم و صنایع غذائی

( گرایش كنترل كیفی و بهداشتی )

كارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشهای مختلف ) -  مهندسی كشاورزی ( گرایش علوم و صنایع غذائی) - شیمی و مهندسی شیمی (صنایع غذائی) –داروسازی  و دكترای داروسازی- دامپزشكی – علوم تغذیه - تغذیه ( صنایع غذائی)- صنایع غذایی ( گرایش های
فنی  مهندسی و تغذیه)

میكروبیولوژی مواد غذائی(2) شیمی مواد غذائی(2) تكنولوژی مواد غذائی (2)  كنترل كیفی مواد غذایی(3) زبان عمومی (2)

118

علوم بهداشتی در تغذیه

كارشناسی یا بالاتر در رشته های :

الف ) كارشناسی علوم تغذیه – رژیم شناسی – صنایع غذایی – بهداشت عمومی – مامایی – پرستاری و داروسازی

ب ) كارشناسی علوم پزشكی (in medical science  BS)این  رشته در خارج از ایران وجود دارد

ج) زیست شناسی ( جانوری – سلولی مولكولی و میكروبیولوژی )

د) مهندسی كشاورزی ( صنایع غذایی و دامپروری )

هـ) مهندسی كشاورزی صنایع غذایی ( آبزیان )

و) مهندسی منابع طبیعی

ز )دكتری عمومی دامپزشكی

تغذیه اساسی و تغذیه كاربردی(4) بیوشیمی عمومی (2) فیزیولوژی(2)  زبان عمومی (2)

119

فیزیك پزشكی

كارشناسی فیزیك – بیوفیزیك – پرتودرمانی (رادیو تراپی) – پرتوشناسی (رادیولوژی) - بینایی سنجی- فیزیوتراپی –
 اعضای مصنوعی و مهندسی پزشكی

فیزیك عمومی ( مكانیك – الكتریسیته – مغناطیس – حرارت – صوت – نورو دیدگانی )(4) فیزیولوژی(5/0) تشریح(5/0) فیزیك (هسته ای و اتمی) (3)ریاضی (3) زبان عمومی (2)

120

فیزیولوژی

كارشناسی فیزیولوژی – زیست شناسی (كلیه گرایشها)- جانورشناسی – پرستاری - فیزیوتراپی - مامایی – علوم آزمایشگاهی – علوم دارویی – بیوشیمی – علوم تشریحی- گفتار درمانی - بینایی سنجی - شنوایی شناسی – بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای

فیزیولوژی (3) بیوشیمی(1) زیست شناسی جانوری  (2) زبان عمومی (3)

121

فیزیوتراپی

كارشناسی فیزیوتراپی

آناتومی و كینزیولوژی(3) فیزیوتراپی در بیماریها(4) اصول حركت درمانی (3) ارزشیابی و اندازه گیری (2) الكتروتراپی (3) ارتزوپروتز(2)  زبان عمومی (3)

122

قارچ شناسی پزشكی

كارشناسی انگل شناسی – قارچ شناسی – باكتری شناسی – علوم آزمایشگاهی –  زیست شناسی  ( كلیه گرایشها ) میكروبیولوژی  - ویروس شناسی و ایمنی شناسی پزشكی

میكروب شناسی عمومی (1) قارچ شناسی پزشكی  (4)

تك یاخته شناسی (1) ایمنی شناسی (1)

زبان عمومی (2)

123

كاردرمانی جسمانی

كارشناسی كاردرمانی جسمانی – كاردرمانی روانی

آناتومی(1) كینزیولوژی (1) ارزشیابی و اندازه گیری (1) تكنیكهای حركت درمانی(1) كاردرمانی دربیماران جسمانی بزرگسالان (3) كاردرمانی در كودكان (1) اسپلینت و  اورتزپروتز (2) زبان عمومی (3)

124

كاردرمانی روانی

كارشناسی كار درمانی جسمانی- كاردرمانی روانی

روانشناسی (1)روانپزشكی (1)رشدروانی حركت (1)كاردرمانی دربیماران روانی(2) كاردرمانی دربیماران عقب مانده ذهنی(2) زبان عمومی(3)

125

كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی

كارشناسی كلیه رشته ها

دانش كتاب شناسی (3) اطلاع رسانی (2) زبان فارسی (1) زبان عمومی (3)

126

گفتار درمانی

كارشناسی گفتار درمانی

اختلالات زبان (3) اختلالات صوت (1) اختلالات تولید گفتار (2) اختلالات روانی گفتار (2)  زبان عمومی  (3)

127

مدارك پزشكی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی

كدگذاری بیماریها(2) مدارك پزشكی (2) اصطلاحات و كلیات پزشكی (2)  زبان عمومی (3)

128

میكروب شناسی

كارشناسی  میكروب شناسی – بیوشیمی – زیست شناسی ( كلیه گرایشها) – علوم آزمایشگاهی –  ایمنی شناسی –
ویروس شناسی - انگل شناسی پزشكی - علوم آزمایشگاهی دامپزشكی – دكترای حرفه ای گروه پزشكی *   – دكترای
حرفه ای علوم آزمایشگاهی

میكروب شناسی پزشكی( باكتری شناسی (3) تك یاخته (1) قارچ (1)  ویروس (1)  ) ایمنی شناسی (1) بیوشیمی(1) زبان عمومی  (2)

129

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف – اداره امور بیمارستانها- مدیریت و برنامه ریزی

كلیات بهداشت (2) اصول و مبانی سازمان و مدیریت (3) سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (3) مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت (2) زبان عمومی (3)

130

مهندسی بهداشت محیط

كارشناسی بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای - بهداشت عمومی -  شیمی- مهندسی شیمی- مكانیك – آبیاری –  مهندسی عمران – فیزیك -محیط زیست – خاك شناسی –  آب شناسی –  مهندسی صنایع - زمین شناسی –  مهندسی كامپیوتر( نرم افزار) –زیست شناسی  و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آب و فاضلاب (هیدرولیك (1) انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب (1) تصفیه آب (1)  تصفیه فاضلاب (1) شیمی و میكروبیولوژی آب و فاضلاب (1) ) آلودگی هوا وكنترل آن (1) مواد زائد جامد(1) كلیات بهداشت محیط (1) زبان عمومی ( 2)

131

مامائی

كارشناسی مامائی – پرستار ماما

بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (4) جنین شناسی (1) نوزادان و مراقبتهای مربوطه (2) بهداشت ، تغذیه مادر و كودك و تنظیم خانواده (2) بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی(1)  زبان عمومی (2)

132

ویروس شناسی پزشكی

كارشناسی میكروب شناسی – انگل شناسی پزشكی– حشره شناسی پزشكی - زیست شناسی ( كلیه گرایشها) - علوم آزمایشگاهی -  بیوشیمی-  ایمنی شناسی-   علوم آزمایشگاهی دامپزشكی-  دكترای حرفه ای گروه پزشكی *- دكترای حرفه أی

علوم آزمایشگاهی

میكروب شناسی ( ویروس شناسی (3) باكتری شناسی (1) قارچ شناسی (1) )انگل شناسی  (1)  بیوشیمی (1) ایمنی شناسی (2) ژنتیك ملكولی (1) زبان عمومی (2)

133

خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)

كارشناسی علوم آزمایشگاهی – ایمنی شناسی – زیست شناسی ( كلیه گرایشها) - ویروس شناسی – میكروب شناسی پزشكی – بیوشیمی و ژنتیك

خون شناسی و بانك خون (4) بیوشیمی (1)

زیست شناسی سلولی مولكولی (1)

ایمنی شناسی (2) زبان عمومی (2)

134

مددكاری اجتماعی

كارشناسی مددكاری اجتماعی – كلیه گرایش های خدمات اجتماعی و علوم اجتماعی ( گرایش خدمات اجتماعی )

روان شناسی (عمومی - مرضی - شخصیت ) (1) مبانی و نظریه های جامعه شناسی (1) مبانی توانبخشی (1) مددكاری اجتماعی (مبانی مددكاری فردی ، گروهی و جامعه ای ) (2) زبان عمومی (3)

135

مدیریت توانبخشی

كارشناسی اندام های مصنوعی و وسایل كمكی – فیزیوتراپی- كاردرمانی – شنوایی شناسی -  گفتار درمانی- بینایی سنجی – مددكاری اجتماعی –جامعه شناسی – علوم اجتماعی – روانشناسی – مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – كودكان استثنایی – بهداشت عمومی – پرستاری –علوم تربیتی – دكترای عمومی پزشكی

اصول توانبخشی (4) مدیریت (3) زبان عمومی (3)

136

اعضای مصنوعی و وسایل كمكی

كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی

ارتزوپروتز (4) كینزیولوژی و بیومكانیك اندامها (2) ارزشیابی و اندازه گیری عضلات (2)

زبان عمومی (3)

137

اقتصاد بهداشت

( با 2 گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان )

كارشناسی در یكی از رشته های گروه پزشكی – اقتصاد- مدیریت – حسابداری – مهندسی پزشكی یا دكترای حرفه أی
گروه پزشكی *

اقتصاد خرد(2) اقتصاد كلان(2) مبانی اقتصاد بهداشت (3) آمار و آمار حیاتی (2) ریاضی (2) تئوریهای مدیریت (2) اصول خدمات بهداشتی (2)  زبان عمومی (3)

138

مهندسی پزشكی

كارشناسی فنی و مهندسی – علوم پایه – گروههای پزشكی و پیراپزشكی - دكترای حرفه ای پزشكی – دندانپزشكی – داروسازی

ریاضیات عمومی ( 4 ) فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی (3)فیزیولوژی و آناتومی ( 2) مدارهای الكتریكی (3) الكترونیك (2) زبان عمومی (3)

139

سم شناسی

كارشناسی حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین – سم شناسی –فارماكولوژی – میكروب شناسی - شیمی - علوم آزمایشگاهی - بیولوژی - علوم وابسته به بیوشیمی  - شیمی مواد غذائی – بهداشت عمومی – بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط – تغذیه –
 گیاه پزشكی – علوم دارویی -  ویروس شناسی - دكترای پزشكی – داروسازی و دامپزشكی

بیوشیمی عمومی (3 ) زیست شناسی ( 2) شیمی عمومی (3) زبان عمومی (2)

140

 

نانوتكنولوژی  پزشكی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مهندسی پلیمر – مهندسی شیمی ( كلیه گرایشها ) – مهندسی مواد
( كلیه گرایشها ) – مهندسی برق– بیوالكتریك – فیزیك ( محض و كاربردی ) – شیمی (محض و كاربردی ) – رادیولوژی – زیست شناسی (كلیه گرایشها ) –  داروسازی - دارندگان مدارك دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی و دندانپزشكی و دكتری پیوسته بیوتكنولوژی

بیوشیمی ( 2) فیزیك (1) شیمی (2) زیست شناسی سلولی مولكولی و فیزیولوژی (3) بیوفیزیك (2) زبان عمومی (2)

141

آموزش پزشكی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و دارندگان مدارك دكترای تخصصی و یا دكترای حرفه ای گروه پزشكی و دارندگان مدارك كارشناسی ارشد گروه پزشكی و اعضای هیات علمی گروه های پزشكی سراسر كشور - هیا ت علمی گروه های پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی ( با پرداخت شهریه )

كلیات آموزش پزشكی ( 3)  مدیریت (2) زبان عمومی (3)

142

طب سنتی

دكترای عمومی پزشكی

زبان فارسی (متون پزشكی) (3)زبان عربی (متون پزشكی) (2) تاریخ پزشكی (1) كلیات و نشانه شناسی بیماریها (4) معالجات (3)  تغذیه و مفردات (3) زبان عمومی (عربی (2) انگلیسی  (2) )

 

 

143

بیوتكنولوژی پزشكی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی زیست شناسی -( كلیه گرایش ها) - بیوتكنولوژی – دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی – دامپزشكی و علوم آزمایشگاهی

شیمی عمومی (2)بیولوژی (سلولی – مولكولی) ( 2) میكروب شناسی ( 2) زبان عمومی (3)

144

ارگونومی

دانش آموختگان دكتری عمومی پزشكی – كارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای – كاردرمانی – فیزیوتراپی – مهندسی صنایع – طراحی صنعتی – مدیریت صنعتی – مهندسی مكانیك – روانشناسی – ایمنی صنعتی – فیزیك  مهندسی پزشكی – پرستاری و ارتوپدی فنی

تشریح و فیزیولوژی انسانی (2) فیزیك ومكانیك (2) ریاضی (2) روانشناسی عمومی (2) بهداشت (1) مدیریت (1) زبان عمومی (2)

145

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 

كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی – زیست شناسی سلولی و مولكولی – تكنولوژی پرتودرمانی – تكنولوژی پزشكی هسته ای – فیزیك پزشكی و بیوفیزیك 

فیزیك پرتوها (3) رادیوبیولوژی (3) فیزیك بهداشت (حفاظت در برابر اشعه ) (2) بیولوژی سلولی (2) زبان عمومی ( 2) 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زیست شناسی سلولی و مولکولی
ویروس شناسی پزشکی
خونشناسی
انگل شناسی
ایمنی شناسی
میکروب شناسی
آسیب شناسی
انگل شناسی 2 و تک یاخته ها
دانلود نرم افزار ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
سیستم سیدا دانشگاه آزاد تبریز